Quy định về đền bù

Địa chỉ: 65/1/3 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenbichtuyen@hlsexpress.com

Vi Vi
Quy định về đền bù
Ngày đăng: 21/12/2022 01:52 PM
Chính sách bồi thường

1. Bồi thường bởi ĐI CHUNG

Trong bất cứ trường hợp nào, HLS hướng tới việc giải quyết khiếu nại dựa trên sự thỏa thuận của khách hàng và đối tác vận chuyển của HLS. Trường hợp không đi đến thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên, HLS sẽ xử lý như sau:

– Trong trường hợp Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường HLS sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.

– Trong TH mất hoặc thất lạc hàng hóa:

Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ.

Trong TH mất hàng, khách hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ, HLS sẽ bồi thường 100% Giá trị hàng hóa nhưng không lớn hơn 3.000.000đ.

– HLS sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Kiện hàng bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình HLS cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của HLS.

Trách nhiệm của HLS chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Kiện hàng. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

2. Bồi thường bởi Khách hàng

Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho HLS trước trách nhiệm về chi phí, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnlà hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

– Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Kiện hàng đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Kiện hàng không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Kiện hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của HLS, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót.

– Kiện hàng thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của Pháp Luật

– Khách hàng vi phạm quy định Pháp Luật.

3. Thời hạn bồi thường

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

4. Miễn trừ trách nhiệm

HLS được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa của Khách hàng trong các trường hợp sau:

– Khách hàng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dụng Dịch Vụ.

– Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật bị tịch thu, tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Thiệt hại do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có của hàng hóa.

– Bưu Gửi được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

HLS sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho HLS một thư ủy quyền hợp lệ được HLS chấp nhận.

– Đối với Bưu phẩm/Kiện hàng gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi HLS nhận Bưu phẩm/Kiện hàng gửi.

– Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho HLS.

– Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại HLS liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu phẩm/Kiện hàng gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của HLS như đã nêu.

0
Zalo
Hotline